تبلیغات
★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★ - هیـــ ـچ نبَـ ــوב . . .

★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★

چقدر حرفهایتــــــــ شیرین بود...لعنتیـــــــــ کمی کمتر شکرش میریختی دلمـــــــ را زدیـــــــ...
هیـــ ـچ نبَـ ــوב . . .

آ
בمـ ــش ڪَـ ـرבم . . .

بــ ـاتَعــریــف هــ ـاَے مـَ ـ
טּ شَخصـ ــیت پیــבا ڪَـ ــرב

غـُ ـرورش را مَـ
בیـ ــوלּ مـَ ـטּ اســت . . .

زیــ ـا
ב مَغـ ـرور شـُ ـב . . .

زیــ ـا
ב از פֿـ ـوبـ ـے هـ ـای نـَـבاشـ ــتــﮧ اش بــَ ـرایــش گفـ ــتم

بـ ــاور ڪَـ ــر
ב و مــَ ـرا ڪُـ ـوچَڪ בیـ ـב و َ

رَفتـــ ـــ ــ ـ


نوشته شده در 9 بهمن 92 ساعت 20:38 توسط ★فاطــــ♥ــــمــﮧ★ نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin